Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využívania webovej stránky www.bymishel.sk (ďalej len „Webová stránka“), ktorá umožňuje svojim návštevníkom (ďalej len „Vy“) sledovať profesionálne videá, pomocou ktorých sa môžete zlepšovať v nechtovom dizajne. (ďalej len „Služba“) alebo objednávať tovar z jej ponuky (ďalej len “Tovar”). Ukážky cvičebných videí sú dostupné na Webovej stránke.
 2. Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť byMishel, s.r.o.,  Sklabiná 263, 991 05 Sklabiná, IČO: 53731620, DIČ: 2121474036, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 41141/S, DIČ: 2121474036, telefonne číslo: +421902427770, e-mail: nails@bymishel.sk (ďalej len „my“)
 3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Vami a nami, ktorá vznikne Vašou registráciou na Webovej stránke alebo objednaním Tovaru (ďalej len „Zmluva“), pokiaľ sa výslovne nedohodneme na odchylnej úprave. Tieto VOP sa použijú aj na uzatváranie všetkých Zmlúv realizovaných na diaľku. Ak nie je nižšie špecifikované inak, vzťahujú sa jednotlivé ustanovenia VOP na Službu aj Tovar.

II. Charakteristika a využívanie služby

 1. Na Webovej stránke sa registrujete vložením svojho emailu a hesla. Úspešnú registráciu Vám e-mailom bezodkladne potvrdíme (ďalej len “Registrácia”). A týmto okamihom je zmluva uzavretá. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia Užívateľského účtu.
 2. Registráciou Vám vznikne užívateľský účet, prostredníctvom ktorého budete mať zabezpečený prístup k Službe (ďalej len „Užívateľský účet“).
 3. Po Registrácii Vám bude umožnené využívať len časť Služby, a to videá dostpuné zadarmo, sledovať živé prenosy, ktoré sprístupníme (ďalej len „Bezplatné členstvo“).
 4. Popri Bezplatnom členstve budete môcť po vytvorení Bezplatného členstva získať platený prístup k databáze videí vo vami vybranom video kanáli (ďalej len PLATENÉ členstvo“). PLATENÉ členstvo obsahuje výber z troch druhov video kanálov. Prvý je určený pre začiatočníkov, druhý pre ľudí, ktorí už pracujú a chcú sa naďalej zdokonaľovať a tretí video kanál je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o novinky zo sveta nechtového dizajnu. Každá kategória bude postupne rozširovaná o nové videopostupy a školenia. Užívatelia budú mať možnosť prístupu zo všetkých zariadení (PC, notebook, mobil, tablet, atď.), on-line odbornú pomoc vrátane archívu zo živých prenosov zo školení.
 5. Za účelom vzniku PLATENÉHO členstva ste povinný vyplniť objednávkový formulár v ktorom si zvolíte predplatené obdobie členstva (ďalej len „Objednávka“) v prípade video kanálu. V prípade konkrétneho videa si môžete zvoliť jeho kúpu, čím získate neobmedzený prístup k danému videu Na túto možnosť ste upozornený v momente vstupu do platenej zóny v rámci Bezplatného členstva, ako aj v cenníku, či pri každom videu, ktoré je zverejnené na www.bymishel.sk . Pred odoslaním Objednávky máte kedykoľvek možnosť skontrolovať a meniť Objednávku, t.j. najmä meniť či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa Vášho Užívateľského účtu, PLATENÉHO členstva, a najmä predplatené obdobie PLATENÉHO členstva. Zverejnenie údajov o PLATENOM členstve na našej Webovej stránke sa nepovažuje za návrh o uzatvorenie zmluvy, ale za výzvu na predloženie návrhu z Vašej strany. Odoslaním Objednávky robíte takýto návrh na vznik PLATENÉHO členstva. Súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Členské. PLATENÉ členstvo vznikne momentom, kedy získate prístup k platenému obsahu, väčšinou to je okamžite po návrate z platobnej brány. Od tohto momentu Vám bude obsah PLATENÉHO členstva dostupný a Vy ho budete môcť využívať prostredníctvom Vášho Užívateľského účtu. PLATENÉ členstvo je určené primárne osobám starším ako 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, odoslaním Objednávky a zaplatením Členského potvrdzujete, že tak konáte so súhlasom Vášho zákonného zástupcu, napríklad rodiča.
 6. Služba je prístupná cez webové prehliadače, ako napríklad Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Opera s nainštalovaným pluginom Flash player. K plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehliadanie videí.

III. Členské a spôsob platby

 1. Za príslušné obdobie PLATENÉHO členstva ste povinný zaplatiť Členské a to vo výške podľa platného Cenníka. Členské sa platí na mesačnej báze. Členské je fixné a nemenné. 
 2. Platbu za Mesačné členské realizujete prostretredníctvom platobnej brány Stripe, alebo PayPal. V tomto prípade Vám bude PLATENÉ  členstvo po dobu neurčitú automaticky predlžované s fixnou frekvenciou každý mesiac, a to za rovnakých podmienok a rovnakú fixnú cenu, ktorá je zároveň maximálnou cenou opakovanej platby. Automatické mesačné platby môžete kedykoľvek zrušiť tak, že stlačíte tlačidlo „Zmeniť členstvo“ v sekcii otázky a odpovede, a vykonáte kroky, ktoré sa Vám zobrazia v následnej inštrukcii alebo nás kontaktujte na help@bymishel.sk priamo. Pri platbe cez PayPal zrušíte  platbu cez Váš PayPal účet. Do uplynutia príslušného obdobia PLATENÉHO členstva, za ktoré ste už zaplatili, budete samozrejme môcť využívať výhody PLATENÉHO členstva.
 3. Cena PLATENÉHO členského, uvedená na stránke  www.bymishel.sk je uvedená v mene EUR a je výslednou cenou vrátane všetkých súvisiacich daní (vrátane DPH) či ostatných poplatkov.

IV. Garancia vrátenia peňazí

 1. Našou snahou je  to, aby sme Vám poskytli Služby v maximálnej možnej kvalite. Napriek tomu nedokážeme zabezpečiť, že Vám bude naša Služba páčiť a že Vám bude vyhovovať.
 2. Preto, ak nie ste s kvalitou PLATENÉHO členstva spokojní, môžete do 14 dní od vzniku PLATENÉHO členstva od Zmluvy v časti týkajúcej sa PLATENÉHO členstva odstúpiť. Ak od Zmluvy takto odstúpite, my Vám v čo najkratšej dobe, ktorá nebude dlhšia ako 14 dní vrátime zaplatené Členské. Aj po ukončení PLATENÉHO členstva budete môcť využívať základné, Bezplatné členstvo.
 3. Odstúpiť od Zmluvy v časti PLATENÉHO členstva môžete akýmkoľvek spôsobom, napríklad emailom alebo v listinnej podobe. Postačí, ak nám v rámci lehoty zašlete e-mail s informáciou, že nemáte záujem o PLATENÉ členstvo a my to budeme považovať za odstúpenie od Zmluvy v časti PLATENÉHO členstva.

V. Záručné a reklamačné podmienky

 1. Ak by ste kedykoľvek zaznamenali s našou Službou akékoľvek problémy, napríklad jej nedostupnosť alebo zlú kvalitu videa, môžete to reklamovať. Majte prosím na pamäti, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená aj rýchlosťou Vášho internetového pripojenia. Za účelom prípadnej reklamácie stačí, ak nám pošlete e-mail na help@bymishel.sk, najlepšie s predmetom „Reklamácia“ a v ňom nám vysvetlíte, v čom spočíva problém a ako dlho trvá. Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie. Po uplatnení reklamácie sa budeme snažiť určiť spôsob vybavenia reklamácie ako aj vybaviť samotnú reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch na to máme zo zákona 3 pracovné dni odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Keďže Vaša spokojnosť s našimi službami je pre nás veľmi dôležitá, urobíme všetko pre to, aby sme prípadný problém s našou Službou k Vašej spokojnosti odstránili čo najskôr. Predpokladáme, že by tento proces nemal trvať viac ako niekoľko dní, v závislosti od konkrétneho problému. Za čas trvania problému s našou Službou Vám podľa Vašich preferencií buď vrátime Členské alebo poskytneme Službu na rovnako dlhé nasledujúce obdobie zadarmo. Na konci Vám zašleme e-mail, v ktorom uvedieme, že Vaša reklamácia alebo požiadavka bola vyriešená. Ak po obdŕžaní e-mailu nebudete náhodou spokojní, prosím kontaktujte nás a pokúsime sa nájsť následne riešenie k Vašej spokojnosti.

VI. Zrušenie užívateľského účtu

 1. Užívateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla „Ukončiť členstvo“ vo Vašom Užívateľskom účte.
 2. Vyhradzujeme si právo Váš Užívateľský účet zrušiť v prípade podstatného porušenia Zmluvy, napríklad našich autorských práv.
 3. Zrušením Užívateľského účtu Zmluva zaniká. Keď zrušíte svoj Užívateľský účet, nemáte nárok na vrátenie už zaplateného Členského. Automatické platby podľa článku 3.2 vyššie cez PayPal je potrebné zrušiť cez Váš PayPal účet. Ak by ste zabudli zrušiť automatickú platbu po zrušení Užívateľského účtu, prosím kontaktujte nás a peniaze Vám vrátime..

VII. Autorské práva

 1. Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia, napríklad výrobkov a služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Kopírovať a šíriť informácie publikované na Webovej stránke je možné len s našim predchádzajúcim súhlasom. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin
 2. Každé video uverejnené na webovej stránke bymishel.sk je autorskoprávne chránené. Je určené len na súkromné účely a je zakázané ho akýmkoľvek spôsobom šíriť bez výhradného súhlasu autora. Akékoľvek iné použitie, vrátane neoprávnenej reprodukcie, verejného rozširovania, alebo distribúcie je prísne zakázané a za porušenie tohto zákazu hrozia závažné postihy podľa občianskeho a trestného práva.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Účastník registráciou na školenie prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.

IX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu.
 2. Ak sme na Vašu žiadosť o nápravu odpovedali zamietavo alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína Vašim návrhom, ktorý je možno podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk).
 5. V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vášho sporu.
 6. Máte tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr).

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP môžeme kedykoľvek jednostranne meniť. Prípadnú zmenu Vám oznámime vhodným spôsobom, napríklad emailom alebo zverejnením nového znenia na viditeľnom mieste na Webovej stránke. Pokračovaním v používaní Webovej stránky alebo uskutočnením ďalšej platby prejavujete súhlas s novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasíte, máte právo od Zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny vo VOP.
 2. V odôvodnených prípadoch nie sme povinný uzavrieť s Vami Zmluvu, najmä ak ste už predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu.
 3. Svojou ponukou Služieb vrátane ceny sme viazaný v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na Webovej stránke.
 4. Súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady, ktoré Vám vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Zmluvy si hradíte Vy.
 5. Všetky právne vzťahy medzi nami a Vami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory sa budeme s Vami snažiť riešiť vzájomnou dohodou a ak sa to nepodarí, sú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
 6. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 7. Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva je archivovaná v elektronickej podobe a je Vám na požiadanie kedykoľvek dostupná.
 8. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Tieto obchodné podmienky platia od 1.5.2021