Ochrana osobných údajov

Spoločnosť byMishel, s.r.o.,  Sklabiná 263, 991 05 Sklabiná, IČO: 53731620, DIČ: 2121474036, dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete.  Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, pokiaľ sú udelené na základe vami udeleného  súhlasu. V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť písomne na adresu sídla spoločnosti.

 • Zabezpecenie Vasich osobných údajov
  Spoločnosť byMishel, s.r.o. dbá na bezpečnosť  osobných dát, ktoré nám poskytujete. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania.  K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ich bez Vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov. 
 • Právo na informácie
  Vašim právom je požiadať spoločnosť byMishel, s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie  Vám poskytneme zdarma v lehote najpozdejšie do 30 dní, v mimoriadnych situáciách najneskôr v lehote do 90 dní, s odôvodnením. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás včas budeme informovať. Pokiaľ budete požadovať  poskytnutie informácií, ktoré o Vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočná osoba, ktorej prináležia tieto informácie. Vo Vašej žiadosti tiž uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácie, skôr než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame o Vašej osobe. Našim právom je potom zamietnutie požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, alebo sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli obtiažne získateľné ( typicky zo záložných systémov, archiválií apod.).
 • Aktualizácia údajov, právo na opravu
  Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť ( napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás budete informovať že u Vás nejaká zmena nastala, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nutné preto, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Prevádzkovateľa. S tím súvisí i Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Pokiaľ zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.
 • Námietky
  Pokiaľ si myslíte, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislativou SR a  Európskej únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenost Vašej požadavky. Informujeme Vás, že Vašim právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný orgán na Ochranu Osobných Údajov  na adrese:Úrad  na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
 • Aktualizácia údajov, právo na opravu
  Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť ( napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás budete informovať že u Vás nejaká zmena nastala, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nutné preto, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Prevádzkovateľa. S tím súvisí i Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Pokiaľ zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.
 • Právo na výmaz
  Pokiaľ ste nám niekedy udelili súhlas so sprcovaním svojich  osobných údajov ( napr. E-mailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo  ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu máme povinnosť vymazať . Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Pokiaľ sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémech, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť vrtkých našich systémov a plní funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta i zo záložných systémov a nie je to ani technicky možné.  Ničmenej tieto dáta nie sú ďalej nijak aktívne spracovávané a nebudú slúžiť k ďalším účelom spracovania.
 • Kam sa môžete obrátit
  So svojimi dotazmi na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obrátiť na e-mail: help@bymishel.sk,  alebo na sídlo našej firmy: byMishel,  s.r.o., Sklabiná 263, 991 05 Sklabiná.
 • Spracovanie osobných údajov
  byMishel,  s.r.o. neurčil zodpovednú osobu (DPO) na ochranu osobných dát na zvýšenie dohľadu a kontroly nad spracovávanými osobnými údajmi. 

byMishel, s.r.o. spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.